Командні місця ДНЗ ХВПУ № 6

Аналіз результатів участі педагогічних працівників в обласних конкурсах свідчить про те, що роботу викладачів та майстрів в цілому можна вважати задовільною.

Зрозуміло, що професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної організації  виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики учнів на підприємствах. Навчальний заклад постійно доповнює перелік підприємств – соціальних партнерів для проходження виробничого навчання і виробничої практики учнів. Професійна підготовка проводиться під контролем навчального закладу; з підприємствами укладаються договори, в яких відображаються умови проходження  виробничого навчання і практики.

За звітний період визначено 11 постійних підприємств – замовників кадрів, з якими не тільки укладаються договори, але й організується проходження учнями виробничого навчання та практики, відбувається адаптація учнів до умов виробництва, і як кінцевий результат працевлаштування випускників після закінчення училищу.

Постійна увага приділяється матеріально-технічному оснащенню. Так, для навчання кухарів, кондитерів розширено та переоснащено лабораторію: встановлено нові електроплити, духові  шафи, додаткові мийки, придбано електром’ясорубка, міксери, фритюрниця, набори посуду. Робочі місця учнів оснащені  необхідним інструментом та посудом.

На протязі 2018/2019 навчального року в ДНЗ ХВПУ № 6 були проведені такі  заходи по дотриманню та забезпеченню вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

 1. Керівники училища  у повному складі пройшли планове навчання та безпеки життєдіяльності в «Учбовому науково-виробничому центрі»

«Охорона праці»

 • Своєчасно були проведені навчання та перевірка знань з ОП та БЖД з працівниками, які були зараховані в училище у 2018/2019 н.р. та з працівниками , у яких закінчився  термін дії посвідчення перевірки знань.
 • З учасниками освітнього процесу своєчасно проводились інструктажі з ОП та БЖД згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та «Безпеки життєдіяльності в закладі»
 • Були переглянуті та затверджені інструкції згідно штатного розкладу.
 • Постійно переглядались нормативно-правові акти з ОП  та  БЖД та були винесені зміни в положення, які діють у ДНЗ ХВПУ № 6.
 • У квітні 2019 року  був проведений тиждень Охорони праці  під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці»
 • У ДНЗ ХВПУ № 6 здійснюється постійний контроль керівництвом, інженером з охорони праці по дотриманню всіх нормативних вимог при проходженні виробничого навчання, виробничої практики учасниками освітнього процесу та працівниками училища при виконанні своїх посадових обов’язків.

Керівний та педагогічний склад училища сформований згідно з штатним розписом. У 2018/2019 навчальному році загальна чисельність працівників закладу становить: 63 особи, з них 39 педагогічних працівники, у тому числі 3 сумісника.

Розподіл  навчального  навантаження  між  педагогічними  працівниками проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом училища.

В  училищі забезпечена  системність  внутрішнього  контролю  керівництва  за навчально-виховним процесом з метою підвищення його ефективності.

Для покращення контролю за навчально-виховним процесом в училищі проводились тематичні перевірки.

Основними об’єктами внутрішнього контролю  є:

 • стан викладання,  рівень знань, умінь і навичок учнів;
 • стан роботи над єдиною  методичною темою училища;
 • моніторинг компетентності викладача;
 • стан виховної роботи;
 • ведення ділової документації;
 • дотримання державних законодавчих актів, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, програм та на­вчальних планів, рішень педагогічної ради та наказів по училищу;
 • стан учнівських зошитів;
 • стан робочих місць в кабінетах, відповідно до вимог охорони праці;
 • стан навчально-плануючої документації;
 • дотримання санітарно-гігієнічних норм, безпеки життєдіяльності ,та охорони праці, пожежної безпеки, роботи щодо попередження травматизму;
 • стан навчально-матеріальної та фінансово-господарської діяльності.

 Згідно постійно діючого графіка внутрішнього контролю  перевірялись виконання Закону «Про засади державної мовної політики», виконання навчальних планів та програм, використання нестандартних форм навчання.

Питання контролю навчально-виховного процесу включені до плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік – як один з його розділів.

На  нарадах  при  директорові  розглядаються  питання  та здійснюється  аналіз управлінської  діяльності  та  приймаються  оперативні  рішення. Щомісяця в училищі  проводяться планові інструктивно-методичні наради з педагогами, де розглядаються зокрема і питання контролю за навчально-виховним процесом.

       Методична робота в навчальному закладі здійснювалася згідно з Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про методичну роботу. Створений єдиний план методичної роботи училища, в якому були  відображені основні напрямки діяльності педагогічного колективу, а саме:

 • удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання учнів;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки і психології;
 • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій;
 • організаційно-методична допомога педагогічним працівникам у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, вивченні та узагальненні передового педагогічного досвіду, тощо.

Методична робота в училищі  будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їх потреб і труднощів, які виникають під час роботи. Проблема діагностики педагогічної майстерності актуальна і значуща для підвищення кваліфікації педагогів, удосконалення навчання професії та викладання предметів. Моніторинг складає основу для виявлення педагогічних проблем, сприяє пошуку оптимальних шляхів і її подолання.

        Моніторингове дослідження було проведено серед 39 педагогічних працівників училища.

Самодіагностика свідчить, що викладачі та майстри  училища  вважають своєю сильною стороною:

 • організованість;
 • вміння моделювати та проводити уроки;
 • організація роботи з оформлення  кабінету,майстерні;
 • організація та проведення позакласних заходів;
 • проведення корекційно-розвивальних занять;
 • використання інноваційних методів навчання;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • розвиток фахових та педагогічних навичок і вмінь.

бажають проявити свою педагогічну майстерність у:

 • навчально-виховному процесі;
 • роботі з обдарованими дітьми;
 • при вивчення окремих тем з предмету;
 • використання ІКТ на уроках;
 • проведенні позакласних заходів;
 • психолого-педагогічній діяльності;

почувають себе слабшими на таких ділянках педагогічної майстерності:

 • оцінювання навчальної діяльності учнів;
 • нестача часу на уроці;
 • організація позакласної роботи з предмета;
 • організація виховної роботи.

60% опитуваних викладачів та майстрів не вбачають себе слабшими в будь-якому питанні.

    На запитання: «Чи займаєтесь Ви дослідницькою діяльністю та творчим узагальненням своєї роботи?» 5% викладачів та майстрів в/н відповіли ствердно, 90% – «частково» і 5% – «ні».

     З метою виявлення готовності викладачів та майстрів до самоосвіти, самовдосконалення була запропонована анкета.  Аналіз відповідей  респондентів свідчить про те, що 75% займаються саморозвитком систематично, 10% – періодично, 5% –  час від часу та 10% не дали відповіді на питання

Викладачі та майстри вважають, що самоосвітня діяльність, перш за все, передбачає вивчення наукової та методичної літератури. Респонденти відзначили також необхідність вивчення досвіду своїх колег (25%). Найменше уваги викладачі та майстри приділяють практичній апробації особистих матеріалів (10%) таучасті у колективних формах методичної роботи (15%).

Майже всі опитувані використовують активні форми навчання: 75% – часто, на кожному уроці, 25% – після або в ході вивчення тем програми.

 Усі форми організації методичної роботи були підпорядковані головній меті: надавати дієву практичну допомогу педагогічним працівникам, сприяти підвищенню рівня їх педагогічної майстерності.

В цьому відіграла значну роль система методичної роботи, яка була сконцентрована навколо  методичної проблеми: «Формування ключових компетенцій учнів на основі інтерактивних методів та методів активного навчання».

В контексті реформування освіти, постійного зростання обсягу інформації, постала необхідність оптимізації навчальної діяльності учнів  шляхом впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, збільшення часу на творчу діяльність.

Впровадження комп’ютерних програм та мультимедійних технологій у практику дало змогу поєднати інноваційні дидактичні функції комп’ютера з можливостями традиційних засобів навчання, збагатити і наповнити навчальний процес новими формами роботи, створити інноваційні методики викладання, а також сприяти більш ефективному засвоєнню знань та їх реалізації в практичній діяльності.

 Педагогічна рада є постійно діючим органом, на якій обговорювалися найважливіші питання роботи  училища. Робота педагогічної ради проводилася відповідно до плану, який затверджений на засіданні педагогічної ради від 31.08.2018 р., протокол № 1, також визначалися  основні напрямки, завдання та форми роботи педагогічного колективу та приймалися  рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу. Засідання педагогічних рад проводилися один раз на два місяці.

У складі системи науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу протягом 2018/2019н.р. діяли 9 методичних комісій:

 -комісія викладачів предметів природничого–математичного циклу

 (голова комісії Висоцький Михайло Ісаакович)

    Тема: «Формування в учнів навчальних і самоосвітніх умінь, як умова вдосконалення особистості учнів ,підготовка їх до життя в сучасних умовах»; комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін (голова  комісії Т.О. Кошелева)

    Тема: «Впровадження компетентнісного підходу до застосування ППТ з метою поліпшення якості викладання навчальних предметів соціально-гуманітарного ціклу та збереження українства як самостійного неповторного явища в європейському колі народів»;-комісія викладачів фізичної культури та захисту Вітчизни (голова комісії Гагатік Олег Валер’янович)

    Тема: «Формування ключових компетенцій учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій та методів активного навчання»;-комісія асистентів референта (голова комісії  Густодим Наталя Вікторівна)

    Тема: «Використання інтерактивних технологій та методів активного навчання» ;комісія педагогічних працівників верстатних і слюсарних професій (голова комісії Паук Валентина Василівна)

    Тема :«Формування ключових компетенцій учнів, необхідних для майбутнього конкурентноспроможнього спеціаліста засобами нестандартних форм і методів проведення уроків професійно-теоретичного  та професійно-практичного навчання, а також позакласних заходів»; комісія педагогічних працівників з підготовки кухарів-кондитерів, перукарів(голова комісії Овсієнко Ірина Сергіївна)

    Тема: «Від інноваційних технологій освіти  через компетентності технології до професійних якостей майбутнього робітника»; комісія комп’ютерних технологій(голова комісії Подвойська Лілія Миколаївна)

    Тема: «Використання електронних засобів навчання у навчальному процесі, як чинник підвищення якості навчальних досягнень учнів»; комісія по впровадженню інноваційних технологій (голова комісії Гордієнко Тетяна Георгіївна)

    Тема: «Формування ключових компетенцій учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій та методів активного навчання з метою розвитку полікультурної компетенції учнів»; комісія  класних керівників та майстрів в/н (голова комісії- Левіна Анна Валеріївна)

     Тема: «Діяльність класного керівника  та майстра в/н щодо спрямування зусиль навчального закладу, громадськості на формування активного громадянина сучасного суспільства».  

Діяльність методичних комісій зосереджувалася на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, вносилися корективи в робочі навчальні програми. Забезпечувався взаємозв’язок загальноосвітньої, загальнопрофесійної та професійної підготовки учнів, оновлювалося та планувалося комплексно-методичне забезпечення предметів і професій, використовувалися інноваційні педагогічні та виробничі технології.

        В рамках роботи методичних комісій з професій розглядалися  і схвалювалися переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних (творчих) робіт, детальні програми практики. Як краще слід  відзначити роботу методичної  комісії педагогічних працівників верстатних і слюсарних професій (голова комісії Паук Валентина Василівна), комісії комп’ютерних технологій (голова комісії Подвойська Лілія Миколаївна) та викладачів природничо- математичного циклу (голова комісії Висоцький Михайло Ісаакович ).Членами методичних комісій проводилися відкриті уроки та предметні тижні.

Згідно графіків відкритих уроків та предметних тижнів у 2018/2019 навчальному ріці було проведено 25 відкритих уроків та позакласних заходів за інноваційними технологіями з використанням комп’ютерної техніки. 

Відкриті уроки та виховні години з застосуванням нетрадиційних методів навчання проведені:

– викладачами – Буханцовою С.М., Висоцьким М.І., Пашковою В.М., Паук В.В., Густодим Н.В., Левіною А.В., Должденковою О.О., Кошелевою Т.О., Храмцовою М.М., Гордієнко Т.Г;

– майстрами  в/н Котенко В.Г., Павленко Т.Ф., Тимченко Н.М., Подвойською Л.М., Ліннік Ю.В;

предметні тижні:

– тиждень металістів на тему: «Віват, машинобудівник!», під керівництвом Паук В.В.;

– тиждень комп’ютерних технологій  на тему: «Моя професія-моє майбутнє», під керівництвом Подвойської Л.М.;

– тиждень з професії «Кухар; кондитер. Перукар; манікюрник» на тему: «Професія-це вибір долі», під керівництвом Овсієнко І.С.

– тиждень асистентів референта на тему: ««Вміння працювати з різними комп’ютерними програмами», під керівництвом Густодим Н.В.;

 • тиждень з фізичної культури та Захисту Вітчизни на тему: «Формування позитивного ставлення до спорту. Патріотичне виховання учнівської молоді», під керівництвом  Ожерельєва С.С. ;

– тиждень природничо-математичних дисциплін з історії України на тему: «Цікаве в світі фізики та математики», під керівництвом Висоцького М.І.);

 • предметний тиждень соціально-гуманітарних наук на тему: «Штрихи до портрета В.О.Сухомлинського», під керівництвом Кошелевої Т.О.

 Під час проведення предметних тижнів можна було спостерігати різноманітну палітру форм і методів навчання та виховання, що призвело до підвищення активності, прагнення до творчості як педагогічних працівників так і учнів училища. На належному рівні був проведений  мовний тиждень, присвячений Дню української писемності та мови. (викладач Пашкова В.М.)

Щомісяця проводилися інструктивно-методичні наради, на яких розглядалися питання: аналіз результатів проведення ІІІ (обласного) етапу учнівських олімпіад, підсумки вихідного діагностування, плануючу документацію педагогічних працівників, про підготовку та проведення предметних тижнів, про підготовку дидактичних та методичних матеріалів, підготовка проектів, плануючої документації педагогічних працівників на 2019/2020 навчальний рік тощо.

     Згідно з планом роботи служби науково-педагогічної, технічної інформації були розглянути наступні питання:

          – розвиток ключових компетенцій учнів через проектну діяльність на уроках спец предметів , доповідач Паук В.В. ;

          – класний керівник в ПТНЗ, його вплив на якість виховної роботи з учнями на уроці та в позакласний час, доповідач Долженкова О.О;

             – психолого-дидактичний аспект розвитку пізнавального інтересу учнів в процесі виробничого навчання, доповідач  Шмаровоз В.О;

          -і нтерактивне навчання як організація спільної діяльності педагога та учнів на уроці при досягненні навчальної мети, доповідач Храмцова М.М;

           – групова навчальна діяльність – інструмент продуктивного виробничого навчання, доповідач Подвойська Л.М;

           – гуманістичні джерела виховного процесу

          – педагогічна взаємодія учня та педагога, доповідач Пашкова В.М.

 Постійно працювала виставка новин літератури передових педагогічних технологій .

          Протягом навчального року працювала школа прогресивного педагогічного досвіду, на засіданнях якої розглядалися питання: 

   – роль уроку в розвитку інноваційного потенціалу особистості учнів;

   – умови творчого розвитку обдарованої особистості

   – розвиток пізнавальної активності майбутніх кухарів засобами наочності; бінарні уроки як метод покращення рівня  знань учнів;

   – співпраця керівника групи з батьками у питаннях навчання та виховання;

   – розвиток творчих здібностей учнів на уроках;

   – упровадження ІКТ у різних напрямах навчально-виховного процесу

   – розвиток професійних інтересів учнів училища ;

    – використання інтерактивних технологій під час проведення уроків  виробничого навчання;

   – впровадження тестових завдань в тематичний контроль виробничого навчання ;

   – формування логічного мислення на уроках суспільних дисциплін;

   – особливості співпраці майстра виробничого навчання з батьками;

   – робота керівників групи по згуртуванню учнівського колективу групи;

   – успішне спілкування як запорука для побудови успішних стосунків;

   – впровадження Програми профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді :«Будуємо майбутнє разом»  тощо.

        Молоді майстри та викладачі  мали можливість вирішувати питання, які виникають, на засіданнях школи молодого спеціаліста. На засіданнях ознайомлювалися з нормативно-правовою базою, веденням училищної документації, зі  складанням календарних та поурочних планів. Регулярно відбувалося відвідування уроків наставників з вивчення нового матеріалу, уроку закріплення й розвитку навчальних досягнень учнів, уроку узагальнення та систематизації знань. Розглядали структурний аналіз уроку та дидактичні вимоги до сучасного уроку.

        Згідно з планом проводилась індивідуальна методична робота, працювала науково-методична рада, надавалась індивідуальна методична допомога педпрацівникам .  За  планом здійснювалась робота педагогічного кабінету.

      Підготовку конкурентоспроможних робітників неможливо досягти без педагогічної компетентності педагогічних кадрів. ЇЇ розвиток здійснювався через курси підвищення кваліфікації.

З метою визначення відповідності педагогічних працівників займаній посаді та рівню їх кваліфікації була створена атестаційна комісія.

Атестація педагогічних працівників проводилась  в установлені терміни згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

В 2018 – 2019 навчальному році були атестовані:

1. майстрів виробничого навчання – 3 особи,  з них 1 особа підвищив кваліфікацію до 13 розряду , 2 майстри   підтвердили раніше присвоєний 14 розряд.

2.викладачі – 4 особи, з них підтвердили раніше присвоєну

І категорію – 1 особа,

підвищили до ІІ категорії – 1особа, до І категорії-2 особи.

Атестувалися на засіданні атестаційної комісії ІІІ рівня:  на відповідність раніше

присвоєної категорії «Спеціаліст вищої категорії»- 1 особа (методист) та на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання 1 категорії»– 1 особа.

В цілому діяльність методичної служби училища була спрямована на

підвищення якості навчального процесу через професійний ріст педагогічних працівників  шляхом впровадження інформаційно – комп’ютерних технологій.

Аналіз результатів навчально-методичної роботи в училищі свідчить про те, що всі заплановані заходи у 2018/2019 н. р. були вцілому виконані.

        Головною метою системи виховання учнів Харківського вищого професійного училища № 6 є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, кращих представників української робітничої спільноти через виховання поваги і любові до праці, родини, рідної землі, українських звичаїв і традицій. Виховний процес в училищі відбувається  згідно з  планом виховної роботи навчального закладу на рік і ґрунтується на принципі гуманізації відносин працівників і учнів. Виховна робота здійснюється цілеспрямовано за такими основними і взаємопов’язаними напрямками: громадянське, національно-патріотичне, військово-патріотичне, морально-етичне, превентивне, трудове, художньо-естетичне, родинно-сімейне, екологічне та фізичне виховання.

      Основними документами, які використовуються при плануванні та організації виховного процесу є Конституція України, Концепція національного виховання, Закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Фізичну культуру і спорт», Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття», Національна програма «Діти України».

      Питання стану виховної роботи розглядаються на засіданнях педагогічних рад, інструктивно-методичних нарадах. Щомісяця проводяться засідання комісії керівників груп. Тематика виховних годин включає питання національного та культурного відродження, становлення державності України; святкування державних та релігійних свят, визначних подій; культури поведінки, профілактики правопорушень, формування здорового способу життя.

      У навчальному закладі ведеться всебічна робота щодо духовного збагачення учнів, виховання в них любові до обраної професії, залучення до технічної творчості, художньої самодіяльності, спорту, розширення кругозору, формування громадянської позиції.

      Учні мають можливість не тільки навчатись, а й активно відпочивати, займатись у гуртках, спортивних секціях. Все це дає можливість кожному учню відшукати в собі талант та розвивати свої здібності. Гордістю училища є його учні, а саме дипломант Фестивалю молодіжних ініціатив  серед учнів ЗП (ПТ)О Харківської області «Толока добрих ідей», учениця другого курсу Зайцева Марія.

       В навчальному закладі постійно дбають про фізичне вдосконалення як на уроках фізичного виховання, так і під час занять шести спортивних секцій, де учні розвивають силу, енергію, і здоров’я. Досягненнями в спорті наші учні завдячують викладачам фізичної культури і керівнику фізичного виховання Сергію Сергійовичу Ожерельєву, адже 2017/2018 року знову, вже понад 10 років поспіль збірна команда училища посіла перше загальнокомандне місце по І групі у спартакіаді «Спорт протягом життя».

       Дирекція училища завжди відзначає учнів, які досягли найбільших успіхів у навчанні та внесли вагомий внесок для підвищення рейтингу нашого навчального закладу з поміж інших закладів професійно-технічної освіти області.

       В даний час учні, їх батьки, а також педагогічні працівники активно користуються послугами соціально-психологічної служби, яка допомагає вирішувати різні проблеми, залагоджувати конфлікти та запобігати стресовим ситуаціям. Працівниками служби ведеться соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також дітей пільгових категорій.

        На належному рівні налагоджена в закладі робота учнівського самоврядування, яка дає змогу учням оволодіти навичками громадської роботи, пробудити їхню активність, виховати почуття відповідальності за кожну важливу справу.

       Змістовні виховні заходи проводяться викладачами під час організації тижнів циклових та методичних комісій, вечорів відпочинку, КВК, брейн-рингів та інші заходів.         Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. З метою виявлення дітей пільгових категорій учнів в училищі було оформлено соціальні паспорти навчальних груп та на їх підставі на початок навчального року створюється соціальний паспорт навчального закладу. Класні керівники та майстри в/н зібрали відповідну документацію та розмістили її  за категоріями. Згідно соціального паспорту в навчальному закладі навчається: 15 дітей-сиріт  дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, дітей з особливими потребами -6, Дітей, які перебувають на диспансерному обліку -0, дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 3, дітей які перебувають на обліку в ВКСДМ-0, дітей із зони АТО-1.

Банки даних поновлюються по мірі находження інформації про зміну соціального статусу дитини. Також в училищі ведеться постійне оновлення банку даних сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. У налагодженій співпраці керівники груп відвідують цих дітей за місцем проживання, обстежують їх побутові та житлові умови, цікавляться їхніми проблемами. За наслідками обстеження складаються двічі на рік відповідні акти обстеження матеріально-побутових умов проживання.

При роботі з опікунами, відстежується стан утримання, проживання та виховання дитини, відслідковує отримання державних виплат та соціальної допомоги на дитину, а саме: своєчасне оформлення пенсії по втраті годувальника, оформлення державної соціальної допомоги, отримання аліментів від батьків, позбавлених батьківських прав. Здійснює моніторинг по закріпленому житлу, в частині сплати комунальних послуг та у якому технічному стані перебуває дане житло, доцільність його використання. Невід’ємним у роботі щодо захисту житлових прав дітей під опікою також є вступ в спадщину опікунів, яка залишилась від батьків.

У роботі з дітьми-інвалідами керівники групи не обходять світ інтересів таких учнів, цікавляться  світоглядом, захопленнями, бажаннями проявити себе повноцінним серед фізично-здорових дітей, а також допомагають розвивати її талант та обдарованість. При необхідності надають батькам консультації.

Соціальний захист дітей з багатодітних сімей спрямовується на моніторинг багатодітних родин у навчальному закладі. При появі нової багатодітної родини, відповідно до змін у законодавстві про соціальний захист багатодітних родин, соціальним педагогом проводяться індивідуальні консультації для батьків з багатодітних родин та проводяться збори з соціально-правових  питань та щодо оформлення необхідних документів, які підтверджують статус сім’ї. Надаються індивідуальні консультації дітям з багатодітних родин.

Для повної і продуктивної роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій чітко налагоджена робота класних керівників з викладачами на всіх ланках навчального процесу. Саме педагогічна компетентність і не байдужість класного керівника дає змогу вдало і правильно реагувати на ті правові та соціальні проблеми, які виникають у дитини будь-якої категорії.

Робота колективу з превентивного і правового виховання підростаючого покоління спрямована на запобігання протиправних дій серед підлітків. Для цього в училищі були розроблені заходи щодо профілактики правопорушень на 2017/2018 рік. В яких визначені конкретні заходи та відповідальні. Кожен місяць класні керівники та майстри виробничого навчання планують роботу з профілактики правопорушень з групами учнів та проводять індивідуальну профілактичну роботу з учнями групи ризику.

Аналітична частина

       Станом на 01.10.2019 р. в училищі навчалось 444 учні у групах  за наступними напрямами підготовки:

 • сфера послуг;
 • громадське харчування;
 • загальні для всіх галузей економіки;
 • загальні професії електротехнічного виробництва;

       На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Згідно соціального паспорту 2018/2019 н.р. в училищі навчалося: 11 дітей-сиріт  дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, дітей з особливими потребами -6, Дітей, які перебувають на диспансерному обліку -0, дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 2, дітей які перебувають на обліку в ВКСДМ-1, , дітей із зони АТО-5, дітей які перебувають на внутрішньоучилишному обліку -12. На діаграмі 1 ми можемо побачити аналіз соціального стану учнів 1 курсу 2018/2019 навчального року.

Діаграма 1. Аналіз соціального стану учнів І курсу 2018/2019 н.р.

        За звітний період діяльності практичного психолога (вересень – червень 2018/2019 навчального року) здійснювалась за наступними напрямками роботи: діагностичному, консультаційному, корекційно-відновлювальному, навчальному, профілактичному, організаційно-методичному.

Діагностична робота проходила в груповому режимі з учнями.

Діагностика учнів включала:

 1. діагностика агресивності учнів;
 2. діагностика акцентуацій характеру;
 3. діагностика домінуючих здібностей учнів;
 4. діагностика темпераменту учнів;

Основні результати психодіагностичної роботи:

       На діаграмі можна побачити результати за методикою А.Баса-А.Даркі. Аналіз результатів дослідження показав, що найбільше учні проявляють свою агресивність через негативізм та невербальну агресію. Дослідження показало найменш виражені результати за шкалами фізична агресія та підозрілість. Дослідження показало наступні дані:

 • Фізична агресія наявна   у 10, 7 % учнів;
 • Косвенна агресія є у 26, 6% учнів;
 • Роздратованість проявляє 35.4% учнів;
 • Негативізм наявний у 49,4% учнів;
 • Образу використовують 29,1% учнів;
 • Підозрілість наявна у 16,4% учнів;
 • Вербальну агресію використовують 48,1% учнів;
 • Почуття провини почувають 24% учнів.

Ці результати ми можемо побачити на діаграмі 2.


Діаграма 2 Результати діагностики за методикою А.Баса- А.Даркі
Діаграма 3 Порівняльний аналіз результатів за методикою А Баса-А. Даркі за 2017/2018 та 2018/2019 н.р.

       Порівняно з попереднім роком результати за шкалами косвенна агресія, негативізм та почуття провини знизилися показники. А за шкалою вербальна агресія дослідження показало більш високі результати аніж в 2017/2018 навчальному році. Ми можемо це побачити на діаграмі 3.

          2.За результатами діагностики акцентуацій характеру за методикою Леонгарда-Шмішека результати розподілились наступним чином:

 • Демонстративний тип акцентуації мають 15.3% учнів
 • Застрягаючий тип акцентуації наявний у 20.4% учнів;
 • Педантичний тип актентуацій було виявлено у 6.8% учнів
 • Збудливий тип акцентуації мають 20.4% учнів;
 • Гіпертимний тип акцентуацій виявлено у 18.7% учнів
 • Дистимний тип акцентуації виявлено у 8.5% учнів
 • Тривожний тип акцентуацій наявний у 23.8% учнів;
 • Екзальтований тип акцентуацій виявлено у 51% учнів;
 • Емотивний тип є у 18.7%;

Циклотимний тип акцентуації наявний у 42.5%.

Діаграма 4. Результати діагностики за методикою Леонгарда-Шмішека.

Діаграма 2 показує, яким чином розподілилися результати діагностики за методикою виявлення акцентуацій характеру та темпераменту  Леонгарда-Шмішека

3. За результатами виявлення домінуючих творчих і спортивних здібностей першокурсників встановлено:

 • у 32% дітей домінуючими є спортивні здібності;
 • 20% дітей мають музичні здібності
 • у 9% дітей переважають танцювальні здібності;
 • 4% дітей мають художні здібності;
 • 5 % дітей мають загальну обдарованість і більш ніж 3 здібності;
 • 20% дітей не виявляють жодних інтересів.

       4. Діагностика типу темперамента за методикою Айзенка показала, що в  учнів І курсу зустрічаються всі чотири типи темпераменту. Це ми можемо побачити на діаграмі 5, що представлена нижче. Із них 45% холериків, 24% сангвініків, 21% флегматиків та 16% меланхоліків. Більшість підлітків у групах першого курсу холерики.

Діаграма 5 Аналіз результатів дослідження темпераменту за методикою Айзенка

Консультаційна робота проходила в індивідуальному режимі для всіх учасників навчально-виховного процесу. За минулий навчальний рік було проведено 171 індивідуальних консультацій, з них: 130 – для учнів, 28 – для педпрацівників 13 – для батьків.

          Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота проходила в груповому режимі з учнями. З метою визначення готовності учнів до самостійного життя, розширення знань про себе, про свої правила «обмежувачі», шаблони, стандартні межі, відпрацювання виконання технік – на розширення своїх меж: випробування своїх сили у висуванні ідей та відповідальності за їх втілення, навчання презентувати себе в новому колективі, ведення діалогів, планування свою діяльність, приймання рішення, відстоювання свою точку зору. А також формування у учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактику тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-СНІДу та інших форм соціально небезпечної поведінки.

Психологічна просвіта включала:

 • виступи на педагогічних та науково методичній нарадах «Завдання педколективу щодо психологічної підтримки учнів, які потрапили в складні життєві обставини», «Вивчення домінуючих здібностей першокурсників за методикою Хаана-Кафа», «Методи та засоби створення ситуації успіху як один із напрямів соціалізації особистості».
 • складення методичних рекомендацій для викладачів та майстрів виробничого навчання: «Рекомендації викладачам та майстрам виробничого навчання щодо супроводу обдарованої дитини», «Рекомендації щодо зниження агресії учнів», «Рекомендації щодо роботи з учнями з різним типом акцентуацій характеру та темпераменту», «Рекомендації щодо роботи з учнями з різними типами темпераменту», написання програми «Ефективне спілкування».
 • За підсумками цих напрямків роботи та з урахуванням інтересів викладачів та майстрів виробничого навчання в наступному році бажано продовжувати застосування інноваційних форм роботи.

Організаційно-методична робота складалась з:

 1. ведення необхідної ділової документації: складання планів роботи (на рік, місяць), складання графіків роботи (на тиждень), складання звітів (статистичного та аналітичного – за рік), складання звітної моніторингової інформації;
 2. підготовки до проведення розвивальних та корекційних занять з учнями;
 3. підготовки до виступу на педагогічних нарадах, батьківських зборах;
 4. участі у навчально-методичних семінарах науково-методичного  центру професійно-технічної освіти в Харківській області;
 5. устаткування кабінету практичного психолога методичними розробками, обладнанням, канцтоварами.

На підставі проблем, виявлених протягом 2018/2019 навчального року, та з урахуванням побажань учасників навчально-виховного процесу, на основі висновків підсумкової документації проведеної роботи за вказаний період, в наступному навчальному році доцільним вважається:

         1.Продовжити роботу з психологічного супроводу учнів 1 курсу з метою

полегшення їх адаптації до навчання в училищі, формування навчальної мотивації та пізнавальної активності, розвитку творчого потенціалу учнів.

         2.Продовжити проведення психодіагностики учнів другого і третього курсів

направлену на особистісну та пізнавальну сфери.

         3.Продовжити роботу з групою ризику: ревізія старої картотеки та розробка

корекційної роботи.

         4.Психологічну підтримку, надання психологічної допомоги учням, викладачам,

майстрам виробничого навчання та батькам.

         5.Залучати учнів, які мають вокальні, художні, танцювальні та інші здібності до

участі у святкових концертах та до різноманітних заходів.

          6.В ході проведення комплексної психолого-педагогічної діагностики відстежити

динаміку показників особистісного розвитку учнів училища та обговорити результати з адміністрацією та педагогічним колективом училища.

          7.Продовжити роботу психологічного напрямку серед педагогічного колективу із

застосуванням інтерактивних технологій.

           8.Продовжити впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-

виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих та вікових особливостей учнів.

           9.Продовжити роботу психолого-просвітницького напряму для викладачів з

урахуванням їх професійної спрямованості та застосування інтерактивних технологій.

Щотижня згідно з річним планом позаурочної роботи керівники груп проводять виховні години та профілактичні заходи.

Аналіз виховних заходів показав, що виховна робота проводилась на належному рівні, використовувались інтерактивні технології виховання учнів.

Постійно в центрі уваги педагогічного  колективу є питання правової освіти та виховання, профілактики правопорушень серед підлітків. З цією метою проводились зустрічі з спеціалістами різних сфер (лікарем-наркологом, представниками кримінальної поліції та служби у справах неповнолітніх, юстиції, спеціалістами центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді).

Один раз на місяць проводяться засідання ради з профілактики правопорушень серед учнів училища. Очолює раду директор училища. Засідання відбувається за планом, в роботі беруть участь класні керівники, майстри виробничого навчання, лідери учнівського самоврядування. Ведуться протоколи засідань.

           Робота з профілактики правопорушень в училищі контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи. За графіком проводяться перевірки планування роботи класних керівників. В училищі кожного дня ведеться облік пропуску занять старостами груп, крім того майстер виробничого навчання і класний керівник групи контролює відвідування учнів групи та складається загальноучлищна добова відомість про явку учнів на заняття. Майстри виробничого навчання в групах налагоджують та підтримують тісний зв’язок з батьками: в разі необхідності викликають батьків, звертаються листами до районних служб у справах дітей, сільських рад, на території яких проживають учні. Кожного місяця керівниками груп заповнюються звіт «Про стан відвідування учнями занять».

У грудні 2017 року училище відзначало своє 95-річчя! Художні колективи та гуртки технічної творчості приймали активну участь у підготовці до проведення урочистостей з нагоди 95 – річниці з дня заснування училища.

2017/2018 навчального року велась профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл для забезпечення нового набору. У лютому та квітні проведені Дні відкритих дверей, впродовж яких з училищем ознайомились школярі міста та області.

Соціально-психологічною службою училища проведені дослідження серед учнів I-III курсу за методиками визначення рівня агресивності підлітків, Басса-Даркі, Шмішека, національної самосвідомості. Психологом училища проведена корекційно – відновлювана та розвивальна робота, що проходила в груповому режимі: з метою профілактики ВІЛ/СНІДу, торгівлі людьми, насильство над дітьми, ксенофобії а також індивідуальні консультації за вимогами керівників груп та самих учнів. На високому рівні проведено виховні години, психологічні тренінги та уроки самовиховання: «Обери життя», «Вчимося бути толерантними», «Зупини торгівлю людьми».

До дня працівника освіти, новорічних свят, Дня захисника України, свята 8-го Березня, Дня Перемоги,  роковин аварії на ЧАЕС в училищі пройшли святкові заходи – концерти, конкурси на кращу стіннівку, зустрічі з ветеранами праці та учасниками бойових дій.

Більш активно виховна робота повинна проводитись у групах К-6-3/4 (майстер виробничого навчання Тимченко Н.М., класний керівник Гордієнко Т.Г.), ОКНАР-6-1/2 (майстер виробничого навчання Карнаухова К.А. класний керівник Буханцова С.М.)

Керівникам групи К-5-3/4 (майстер в/н Білошенко Ю.М., класний керівник Овсієнко І.С.) треба більшу увагу приділяти питанню запобігання пропусків без поважної причини, питанням попередження дитячого трамватизму.

Аналітична робота з вивчення виховного процесу в училищі ведеться постійно, в процесі реалізації всіх функцій. Найчастіше в роботі використовується: поточний аналіз, аналіз стану виховної роботи за звітний період. Стимулюючи функцію для творчого потенціалу, педколектив та учні приймають участь складенні рейтингу на кращу навчальну групу. В цьому році рейтинг очолила група ОКНАР-6-1/2. Продовжується впровадження рейтингової системи оцінювання участі груп у навчально-виховному процесі.  

На підставі проблемних питань, виявлених протягом 2017/2018 навчального року, та з урахуванням побажань педагогічного колективу, на основі висновків звітної документації про проведену роботу за вказаний період 2018/2019 навчального року доцільним вважається:

 1. Активізувати роботу учнівського самоврядування.
 2. Практичному психологу проводити діагностику ціннісних орієнтацій і доводити її результати до відома класних керівників та майстрів виробничого навчання, що полегшить їм планування виховної роботи у навчальних групах, надання своєчасної психологічної допомоги та підтримки учням
 3. Класним керівникам  та майстрам виробничого навчання:

– творчо підходити до планування своєї роботи, працювати над підвищенням свого методичного рівня, активніше вивчати теоретичні питання стосовно проблем сучасного виховання та застосовувати їх на практиці;

– працювати над створенням умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

– підвищувати рівень вихованості, громадської активності учнів;

– виявляти та застосовувати найбільш результативні форми і методи виховання, а також критерії оцінки обраних напрямків роботи в межах групової виховної моделі;

– при плануванні роботи використовувати основні позиції проекту Національної програми виховання учнів, для створення власної виховної системи в групі;

– більш ретельно вивчати умови проживання учнів і своєчасно інформувати про проблеми в сім’ях  адміністрацію;

– проводити роботу спрямовану на формування в учнів навичок впевненої поведінки, орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактику тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших форм соціально-небезпечної поведінки;

– звертати увагу на пропуски уроків учнями без поважних причин і порушення дисципліни, своєчасно доводити відповідну інформацію до адміністрації;

– продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів;

– активізувати та удосконалювати роботу з батьками, систематично проводити тематичні батьківські збори (згідно тематики педагогічного всеобучу батьків), залучати батьків до позакласної роботи;

– ретельніше готуватися до проведення годин спілкування, чітко ставити їх виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.

2018/2019 навчального року науково – методична проблема виховної роботи училища: “Формування громадянина, здатного до самостійного мислення, до свідомого опанування знаннями, спеціальністю, сповненого любові до України” ;  методичне  об’єднання класних керівників та майстрів виробничого навчання працюватиме над проблемо:  «Діяльність класного керівника та майстра виробничого навчання щодо спрямування зусиль навчального закладу, сім’ї та громадськості на формування активного громадянина сучасного суспільства».